Πρακτική Άσκηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Οι καταρτιζόμενοι σε ΙΕΚ δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση μετά την ολοκλήρωση του Δ’ εξαμήνου σπουδών τους.
 2. Η Πρακτική Άσκηση είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών (120 ημέρες Χ 8 ώρες/μέρα).
 3. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο της ειδικότητας του καταρτιζόμενου.
 4. Το ωράριο θα πρέπει να είναι 6 έως 8 ώρες την μέρα για 5 ημέρες την εβδομάδα. Η πρακτική πραγματοποιείται κατά το πρωινό ή απογευματινό ωράριο, ποτέ όμως νύχτα.
 5. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.
 6. Οι ασκούμενοι καταρτιζόμενοι  δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν συνολικά πάνω από 15 μέρες κατά την διάρκεια των έξι μηνών και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες Πρακτικής.
 7. Η ασφαλιστική κάλυψη γίνεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) με ασφάλεια ΙΚΑ, καταβάλλοντας 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης για ατυχήματα στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.
 8. Από την νομοθεσία προκύπτει ότι ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονομικής επιβάρυνσης  κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 9. Η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει κάθε 1η και 15η του μήνα.
 10. Η Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων ΙΕΚ προσδιορίζεται από τον νόμο ν.4763 (ΦΕΚ 254/Α΄/2020) τις Υπουργικές Αποφάσεις 5954/2014 (ΦΕΚ 1807 τ.Β’ /02.07.2014) και 139931/Κ1/2015 (ΦΕΚ 1953/Β/2015) και την υπ΄αριθμ. /Κ1/146931/18-09-2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας δια Βίου Μάθησης.

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω έγγραφα:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 • Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων ΙΕΚ, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  1. Ο υποψήφιος εργοδότης συμπληρώνει την έντυπη «Βεβαίωση εργοδότη» η οποία αποστέλλεται στο ΙΕΚ φοίτησης (μέσω του υποψηφίου πρακτικά ασκούμενου)
  2. Ο υποψήφιος ασκούμενος καταθέτει στο ΙΕΚ φοίτησης αίτηση για έγκριση Πρακτικής Άσκησης στον εργοδότη επισυνάπτοντας τη Βεβαίωση που του έχει δοθεί.
  3. Η Διεύθυνση του ΙΕΚ εκδίδει «Απόφαση Έγκρισης» της έναρξης Πρακτικής άσκησης για τον  υποψήφιο ασκούμενο (καταρτιζόμενο).
  4. Ο υποψήφιος ασκούμενος  πάει στον εργοδότη την «Απόφαση Έγκρισης έναρξης Πρακτικής Άσκησης»  και «Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης»

  (Το βιβλίο θα συμπληρώνει καθημερινά ο ασκούμενος και θα πρέπει να υπογράφει εβδομαδιαία ο υπάλληλος ή διευθυντής που θα έχει ορισθεί  ως Υπεύθυνος εκπαιδευτής για την Πρακτική Άσκηση του ασκούμενου).

  1. Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών των ΙΕΚ, ο εργοδότης πρέπει απαραίτητα να προβεί  στη συμπλήρωση του Εντύπου Ε3.5 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ,

   σύμφωνα με την υπ΄άριθμ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019   (ΦΕΚ 3520/Β/2019) Υπουργική Απόφαση.

  2. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, ο εργοδότης δίνει «Βεβαίωση Παρουσίας» και το «Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης» συμπληρωμένο και ο καταρτιζόμενος τα  καταθέτει στο ΙΕΚ, για να εκδοθεί η «Βεβαίωση Περάτωσης Πρακτικής Άσκησης».

 • Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης:

 1. Η επιχείρηση/εργοδότης οφείλει να δέχεται τους επόπτες Πρακτικής Άσκησης που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της παρουσίας του ασκούμενου, το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης και το περιβάλλον εργασίας, για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.
 2. Για θέματα που  τυχόν προκύπτουν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης οφείλει να επικοινωνεί με τον αρμόδιο επόπτη Πρακτικής Άσκησης, για την αναζήτηση λύσης, ακόμα και τη διακοπή της Πρακτικής του εν λόγω ασκούμενου.
 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ασκούμενος απουσιάζει συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς να ενημερώσει, ο Δ/ντής του ΙΕΚ δύναται να διακόψει την Πρακτική Άσκηση.
 4. Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών των ΙΕΚ απαιτείται η συμπλήρωση του Εντύπου Ε3.5 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με την υπ΄άριθμ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019   (ΦΕΚ 3520/Β/2019) Υπουργική Απόφαση.

Κατέβασε εδώ την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Κατέβασε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Κατέβασε εδώ τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.