Επαγγελματική Αποκατάσταση

Σπουδάζοντας «Τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων»  μπορείς να εργασθείς στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα:

 • σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και αντιπροσωπείες
 • σε βιομηχανίες καλλυντικών και κτηνιατρικών προϊόντων
 • σε Νοσοκομεία,   Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
 • σε Ιδιωτικές Κλινικές
 • σε φαρμακεία (εκτέλεση συνταγών, παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων, πώληση καλλυντικών)
 • σε αναλυτικά εργαστήρια
 • στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)
 • στο Χημείο του Κράτους
 • σε Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα
 • σε βιομηχανία υγειονομικού υλικού
 • σε βιομηχανίες χημικών προϊόντων
 • σε εταιρείες εμπορίας καλλυντικών και παραφαρμακευτικών υλικών
 • και ως ελεύθερος επαγγελματίας

Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)

Ο Τεχνικός φαρμάκων και καλλυντικών είναι εξειδικευμένος τεχνικός, που πρέπει να έχει πλούσιες θεωρητικές γνώσεις και πλήρη κατάρτιση για πρακτικές εφαρμογές στην εργαστηριακή και βιομηχανική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων του κλάδου.
Οι γνώσεις του για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών πρέπει να του παρέχουν αυτοπεποίθηση και να τον βοηθούν στις απαιτήσεις του ποιοτικού ελέγχου της γνησιότητας των πρώτων υλών που πραγματοποιεί και της αποτελεσματικότητας των προϊόντων που παράγει.

O κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη ή μη εργασία σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και αντιπροσωπείες, σε βιομηχανίες καλλυντικών και κτηνιατρικών προϊόντων, νοσοκομεία, φαρμακεία, αναλυτικά εργαστήρια,
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Χημείο του Κράτους, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, βιομηχανίας νοσοκομείου και υγειονομικού υλικού, βιομηχανίες, χημικών προϊόντων κ.λ.π.
Ο Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων ενεργεί ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες (Duties):
1. Εκτελεί όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες στις βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών ως ειδικευμένος τεχνικός.
2.  Ασχολείται με την αποθήκευση, την ζύγιση και διακίνηση των πρώτων υλών, υλικών
συσκευασίας, ημιετοίμων προϊόντων, ετοίμων προϊόντων.
3. Ασχολείται με την παρασκευή φαρμάκων, καλλυντικών και άλλων παρεμφερών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ.
4. Πραγματοποιεί ελέγχους ποιότητας και αξιοπιστίας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας και καταγράφει τα αποτελέσματα.
5. Ασχολείται με την συντήρηση και την λειτουργία του μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού των εν λόγω βιομηχανιών.
6. Λαμβάνει και καταγράφει όλες τις απαραίτητες μετρήσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
7. Εφαρμόζει τους κανόνες καλής παρασκευής και ελέγχου των φαρμάκων και καλλυντικών (GMP και GLP) καθώς και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
8. Εκτελεί υπό την επίβλεψη υπεύθυνου φαρμακοποιού, ιατρικές συνταγές σε Νοσοκομειακό Φαρμακείο, Φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό και Φαρμακαποθήκες. Κατατάσσει τα φάρμακα, καταγράφει αποθέματα και ελλείψεις.
9. Παρασκευάζει γαληνικά σκευάσματα στο φαρμακευτικό εργαστήριο.
10. Πραγματοποιεί ελέγχους (ενόργανους και ανόργανους) σε αναλυτικά εργαστήρια και Ινστιτούτα καθώς και σε Βιοχημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια.
11. Εργάζεται ως παρασκευαστής – ειδικευμένος στην Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση

-ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.