Απουσίες – Χαρακτηρισμός Φοίτησης

  1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική́ για όλα τα μαθήματα.
  2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό́ ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά́ τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό́.
  3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υστέρα από απόφαση της Διοίκησης του ΙΕΚ, το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά́ μάθημα, αλλά́ σε καμιά περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξάμηνο κατάρτισης, δεν πρέπει υπερβαίνει το είκοσι 20% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών κατάρτισης.
  4. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.
  5. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζόμενων γίνεται μετά́ τη λήξη της διδασκαλίας των μαθήματων του εξαμήνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις. Η Διοίκηση του ΙΕΚ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης στους καταρτιζόμενους την επομένη της λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου, με σκοπό να συμμετέχουν όσοι δικαιούνται στις τελικές εξετάσεις.
  6. Εάν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, κάποιος καταρτιζόμενος συμπληρώσει ανά μάθημα αριθμό απουσιών μεγαλύτερο όσων προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η Διοίκηση του ΙΕΚ με απόφαση του Διευθυντή διακόπτει πάραυτα τη φοίτησή του. Σε περίπτωση καταρτιζόμενου υπόχρεου στρατιωτικής θητείας, ενημερώνεται το αρμόδιο Στρατολογικό́ Γραφείο.
  7. Ο καταρτιζόμενος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης των μαθημάτων στα οποία η φοίτησή του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής. Τα μαθήματα αυτά́ υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου, χωρίς δικαίωμα εγγραφής του στο επόμενο εξάμηνο.
  8. Καταρτιζόμενος στο αρχικό́ εξάμηνο κατάρτισης του οποίου η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, υποχρεούται, προκειμένου να επανεγγραφή́, να επανεπιλογή́ με τις διαδικασίες του παρόντος κανονισμού́