1. Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά́ μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένή γλώσσα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επομένη παράγραφο.
  2. Δίνεται στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα απαλλαγής από́ τα μαθήματα στα οποία διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν, μη εξαιρουμένων των εργαστηριακών και μικτών μαθήματων, κατόπιν αίτησης τους στο οικείο ΙΕΚ και απόφασης του Διευθυντή́, εφόσον προβλέπεται από́ τους οδηγούς σπουδών.