ΕΠΕΙΓΟΝ – ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΕΚ

Οι σπουδαστές του ΙΕΚ που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις και δεν επιθυμούν να προσέρχονται στο ΙΕΚ για τα μαθήματά τους, αλλά να παρακολουθούν αυτά με τη μέθοδο της Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, να την υπογράψουν και να τη στείλουν στο mail: iek.lamia@oaed.gr μέχρι αύριο στις 13:00.

Προσοχή! Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει υπογραφή του καταρτιζόμενου!

Λόγοι για μη προσέλευση στο ΙΕΚ:

 • περίπτωση 1:  Καταρτιζόμενοι  που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση  από COVID-19 ή

 • περίπτωση 2: έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί.

Κατεβάστε από εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ -_ΣΕ WORD

ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -_ΣΕ PDF

Εγκύκλιος με οδηγίες για την επανέναρξη των μαθημάτων στις 18/5/2020 στα ΙΕΚ

Από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης εκδόθηκε εγκύκλιος με  αναλυτικές οδηγίες για την επαναλειτουργία, τη διαδικασία κατάρτισης και την ολοκλήρωση του εξαμήνου:

Θέμα: «Επανέναρξη λειτουργίας Ι.Ε.Κ.»

H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις, στη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού και την επανέναρξη της διαδικασίας κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. σας ενημερώνει ότι η επαναλειτουργία των Ι.Ε.Κ. ορίστηκε για τις 18 Μαΐου 2020 σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.oικ 28237 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1699). Με βάση την με αρ. πρωτ. Κ1/54905/13-5-2020 Υ.Α. με θέμα «Τροποποιήσεις διατάξεων της Υ.A. 5954/23-6-2014 (Φ.Ε.Κ. 1807/Β’/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» που εκδόθηκε λόγω των εκτάκτων συνθηκών, ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την επαναλειτουργία, τη διαδικασία κατάρτισης και την ολοκλήρωση του εξαμήνου:

 1. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια καταρτιζομένων, εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
 2. Από 18 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου 2020, θα διεξαχθούν τα θεωρητικά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων και εκείνα τα εργαστηριακά μαθήματα, όπου αυτά δύνανται να πραγματοποιηθούν εντός Ι.Ε.Κ., εντός Εργαστηριακών Κέντρων και σε όσες επιχειρήσεις επιτραπεί η παρουσία καταρτιζόμενων, με αύξηση δύο (2) διδακτικών ωρών ανά ημέρα, με ανώτερο όριο τις τριάντα (30) διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε 35΄ λεπτά.
 3. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων των ωρολόγιων προγραμμάτων των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της επίδειξης από τον εκπαιδευτή προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η επαφή των καταρτιζόμενων με κοινόχρηστο εξοπλισμό, υλικά, πάγκους εργασίας και επιφάνειες των εργαστηριακών χώρων. Επίσης, και στην περίπτωση της μεθόδου της επίδειξης θα πρέπει να αποφεύγεται η εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων που απαιτούν την χρήση κλιματισμού ή μηχανικού εξαερισμού. Όταν για τον προηγούμενο λόγο δεν εκτελείται κάποια άσκηση ή δεν επαρκεί ο εργαστηριακός χώρος βάσει των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ., το πρόγραμμα του συγκεκριμένου εργαστηρίου μπορεί να αναδιαμορφώνεται με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου εκπαιδευτή και του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.
 4. Όσα από τα εργαστηριακά μαθήματα δεν είναι δυνατόν να γίνουν λόγω περιοριστικών μέτρων στους χώρους που διεξάγονται, θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως και την 23η Σεπτεμβρίου με ανώτερο όριο τις τριάντα (30) διδακτικές ώρες την εβδομάδα, με αντίστοιχη κατανομή ωρών ανά ημέρα και εβδομάδα, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ειδικότητας.
 5.  Τα τμήματα με αριθμό καταρτιζόμενων μέχρι 15 θα λειτουργήσουν κανονικά εντός αίθουσας με τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, εκτός των περιπτώσεων καταρτιζόμενων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 8 της παρούσας.
 6. Επιβάλλεται περιορισμός στον αριθμό των καταρτιζόμενων ανά αίθουσα, για αποφυγή συγχρωτισμού στις περιπτώσεις τμημάτων άνω των 15 καταρτιζόμενων, με 1,5 μέτρο ενδιάμεση απόσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
 7.  Προκειμένου να επιτευχθεί περιορισμός των καταρτιζόμενων εντός της αίθουσας στα τμήματα με μεγαλύτερο αριθμό από 15 καταρτιζόμενους, και για να είναι δυνατή η απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους, οι Διευθυντές των Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να προχωρήσουν σε δημιουργία δύο (2) υποτμημάτων ανά τμήμα, με ισομερή επιμερισμό των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ως εξής:

α) είτε δύο υποτμήματα εντός του Ι.Ε.Κ., όπου αυτό είναι δυνατό,

β) είτε ένα τμήμα που θα αποτελείται από καταρτιζόμενους που δύνανται να βρίσκονται εντός της αίθουσας και ένα δεύτερο τμήμα που θα αποτελείται από καταρτιζόμενους που δεν δύνανται ή δεν επιθυμούν να βρίσκονται εντός της αίθουσας και θα συνεχίσουν την κατάρτισή τους με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του κάθε Ι.Ε.Κ. θα γίνεται ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές, το οποίο θα αναρτάται για το κάθε μάθημα ειδικότητας προς μελέτη από τους καταρτιζόμενους. Στην περίπτωση οποιασδήποτε τεχνικής δυσκολίας, οι εκπαιδευτές σε συνεργασία με τη διοίκηση του Ι.Ε.Κ. θα μεριμνούν για την αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού στους καταρτιζόμενους με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

 1. Σε περίπτωση καταρτιζόμενων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί, είναι δυνατή η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση των καταρτιζόμενων, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή οι καταρτιζόμενοι θα αποστείλουν γραπτή δήλωση στο Ι.Ε.Κ.
 2. Οι εκπαιδευτές θα βρίσκονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Ι.Ε.Κ., από όπου και θα διεκπεραιώνουν τις καθημερινές διδακτικές τους υποχρεώσεις. Εκπαιδευτές που δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα λόγω του ότι εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, δύνανται να παρέχουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες εφαρμόζοντας την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλους τους καταρτιζόμενους.

10. Αντί των εξετάσεων προόδου οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν γραπτή εργασία.

11. Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές.

α) Για τις ειδικότητες  στις οποίες τα θεωρητικά και τα εργαστηριακά μαθήματα  θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Ιουνίου, οι εργασίες θα παραδοθούν από τους καταρτιζόμενους στους εκπαιδευτές από 22 έως 26 Ιουνίου 2020 και η αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 28 Ιουνίου 2020.

β) Για τις ειδικότητες στις οποίες τα εργαστηριακά μαθήματα θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2020, οι εργασίες θα παραδοθούν από τους καταρτιζόμενους στους εκπαιδευτές από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου 2020 και η αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2020.

γ) Τυχόν επανεξετάσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν με τον ίδιο τρόπο μέχρι 30 Ιουνίου 2020  και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 αντίστοιχα.

 1. Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος του εξαμήνου 2020Α διαμορφώνεται από τους βαθμούς της γραπτής εργασίας της προόδου και της εργασίας της τελικής εξέτασης, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας.
 2. Το Ε΄ εξάμηνο της πρακτικής άσκησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται και επανεκκινεί στις 18 Μαΐου 2020.
 3. Η λειτουργία της Μαθητείας των Δ.Ι.Ε.Κ. θα γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται και επανεκκινεί στις 18 Μαΐου 2020. Η μία ημέρα της μαθητείας που διεξάγεται εντός Ι.Ε.Κ. θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα μέτρα ασφάλειας και τους περιορισμούς που ορίζονται στην παρούσα εγκύκλιο.
 4. Στα διαλείμματα, τα οποία δύνανται να είναι και σε διαφορετικό χρόνο ανά τμήμα, καθώς και κατά τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
 5. Στους χώρους των Ι.Ε.Κ. θα υπάρχουν αντισηπτικά και πρέπει να γίνεται φυσικός αερισμός των χώρων. 17. Επισυνάπτονται οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος σε εκπαιδευτική μονάδα.

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Γεώργιος Βούτσινος

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ

Τροποποίηση της 5954/23-6-2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/ 2-7-2014) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ ΕΔΩ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύουμε τον εαυτό μας, το σχολείο και την οικογένειά μας. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τους τελευταίους τέσσερις μήνες έχουν αρρωστήσει από το νέο κορονοϊό. Κι αυτό γιατί μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο εάν δεν τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής. 

TI ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡIΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤEYΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥTO ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕIO ΜΟΥ

Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς! 

ΣΕΝΑΡΙΑ για ΑΣΚΗΣΗ

ΧΡΗΣΗ_ΜΑΣΚΑΣ

 

ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΑΕΔ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή υλοποιείται η τηλεκπαίδευση στις Σχολές του ΟΑΕΔ

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή εξελίσσεται η υλοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στις Σχολές ΑμεΑ του Οργανισμού, αξιοποιώντας πλήρως τα ψηφιακά εργαλεία και τις υπηρεσίες της Google μέσω της πλατφόρμας “G Suite for Education”.

Στο διάστημα από τις 22 Απριλίου μέχρι και τις 11 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 10.209 εξ αποστάσεως μαθήματα στις εκπαιδευτικές δομές του Οργανισμού. Ειδικότερα, στις 49 ΕΠΑΣ υλοποιήθηκαν 6.237 εξ αποστάσεως μαθήματα, στα 29 ΙΕΚ 3.165 και στις 2 Σχολές ΑμεΑ 807, τα οποία αντιστοιχούν σε 27.586 διδακτικές ώρες, με τη συμμετοχή 7.271 μαθητών και σπουδαστών και 1.342 εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, καλύφθηκε μέσω τηλεκπαίδευσης το 78% των προβλεπόμενων διδακτικών ωρών (θεωρητικών και μερικώς εργαστηριακών) σε ΕΠΑΣ και ΙΕΚ.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΑΕΔ (1)

Χρήσιμες Οδηγίες για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στον ΟΑΕΔ. ΜΕΡΟΣ 1ο

 1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗN ΥΠΗΡΕΣΙΑ GMAIL ΤΗΣ GOOGLE  & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ GROUPS (ΟΜΑΔΕΣ) ΤΗΣ GOOGLE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ (GROUPS)

2.   ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TOY GOOGLE  DRIVE

_ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ GOOGLE DRIVE

3.  ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ GOOGLE FORMS 

ΟΔΗΓΟΣ_GOOGLE_FORMS

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΑΕΔ!!!

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, κύριος  Σπύρος Πρωτοψάλτης, με ανοικτή του επιστολή προς όλες τις υπηρεσίες, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

» Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 75/30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέφθηκαν τα κάτωθι:

 1. Η συνέχιση της πληρωμής της ωριαίας αντιμισθίας ωρομισθίων εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές δομές του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΕΚΕΚ ΑΜΕΑ Θεσσαλονίκης και Σχολή ΑΜΕΑ Αθηνών), η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων έχει απαγορευτεί προσωρινά λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, για τον αριθμό των ωρών που ορίζει η σύμβαση και για το χρονικό διάστημα  απαγόρευσης λειτουργίας.

 2. Η συνέχιση της πληρωμής των αποζημιώσεων στους μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας  του ΟΑΕΔ η οποία, για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΟΑΕΔ, ……..

Ολόκληρη η επιστολή εδώ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ