Εκδόθηκε  η ΚΥΑ «Μετατροπή των Ινστιτούτων Επαγγελματικών  Κατάρτισης (ΙΕΚ) ΟΑΕΔ του ν. 4186/2013 σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020», που αφορά   και τα 31 ΙΕΚ ΟΑΕΔ.  ΦΕΚ 3263/22-7-2021 τ.Β.

Τα Ι.Ε.Κ. του ΟΑΕΔ  δύνανται να υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης για 123 ειδικότητες.

1. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων και εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους αντίστοιχα προσόντα, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις
μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
2. Από το σχολικό έτος 2021-2022, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ που λειτουργούν σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), μετατρέπονται σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ που διέπονται εφεξής από τον ν. 4763/2020 (Α’ 254).