1.  Από τον  ΟΑΕΔ δημοσιεύτηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.28503 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ Β/1944/13-05-2021), οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (ΒΝΣ) του ΟΑΕΔ θα επαναλειτουργήσουν, από τη Δευτέρα 17 Μαΐου, σε όλη την επικράτεια, με υποχρεωτική τήρηση των κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του παραρτήματος 9 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Εφαρμόζεται διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (ΦΕΚ Β/19-04-2021), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.28501 (ΦΕΚ Β 1871/8.05.21), όπως ισχύει.

Επιπλέον, παρατείνεται η προληπτική αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας στις εκπαιδευτικές δομές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΑΕΔ και συνεχίζεται η υποχρεωτική διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας στα ΙΕΚ του Οργανισμού. 

Επιτρέπεται η διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων, τα οποία δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών, εντός των εργαστηριακών χώρων, με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας, τόσο για τους καταρτιζόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές.

Πραγματοποιείται πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές ( ΦΕΚ Β/1903/13-05-2021).

Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας  του ΟΑΕΔ συνεχίζουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία,  με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας.

Στην ανωτέρω ΚΥΑ αναφέρονται αναλυτικά οι οδηγίες εφαρμογής των κανόνων υγιεινής για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

Εδώ μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ Β/1944/13-05-2021 

2. Από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, εκδόθηκε η ακόλουθη εγκύκλιος:
Θέμα: «Επανέναρξη της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Ι.Ε.Κ. και υλοποίηση του
Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. από 17 Μαΐου 2021».
H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας σας ενημερώνει για τη μερική επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Ι.Ε.Κ.
και την υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού έτους –
Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., από 17 Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.29696/13-05-2021(Β΄1903) όπως ισχύει, και Δ1α/Γ.Π.οικ.29922/13-05-2021 (Β΄1944) κοινές
υπουργικές αποφάσεις ως εξής:
Α) Ι.Ε.Κ.
1. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια καταρτιζόμενων, εκπαιδευτών και
διοικητικού προσωπικού πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
2. Εφαρμόζεται το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19 για την επαναλειτουργία των Ι.Ε.Κ. και την υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους– Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και της διενέργειας της πρακτικής άσκησης στα ΙΕΚ σύμφωνα με τις προαναφερόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
3. Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι υποχρεωτικό μέτρο για
όλους, κατά τη διενέργεια των εργαστηριακών μαθημάτων, της πρακτικής άσκησης όπου αυτή δύναται να διεξάγεται και της διά ζώσης διδασκαλίας στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης.
4. O έλεγχος διενεργείται μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα, έως και είκοσι τέσσερις
(24) ώρες πριν από την προσέλευση στην εκπαιδευτική ή εργαστηριακή δομή ή τον φορέα διενέργειας
της πρακτικής άσκησης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου, ο αυτοδιαγνωστικός
έλεγχος δύναται να διενεργηθεί από 17 έως 23 Μαΐου 2021.
5. Από 17 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το εαρινό εξάμηνο 2021Α και
το έτος κατάρτισης 2020-2021, θα διεξαχθούν διά ζώσης μόνο εκείνα τα εργαστηριακά μαθήματα για τα οποία κρίνεται απολύτως απαραίτητη η διά ζώσης κατάρτιση, εντός Ι.Ε.Κ., εντός Εργαστηριακών Κέντρων και σε όσες επιχειρήσεις επιτραπεί η παρουσία καταρτιζόμενων για τη διενέργεια του εργαστηριακού μαθήματος.
6. Συστήνεται να ολοκληρωθούν τα εργαστηριακά μαθήματα με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ θα επιλέξει εκείνα τα εργαστηριακά μαθήματα τα οποία θα διεξαχθούν με
φυσική παρουσία καταρτιζομένων και εκπαιδευτών στους εργαστηριακούς χώρους για τα οποία η διά ζώσης κατάρτιση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του μαθήματος.
7. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων των ωρολογίων
προγραμμάτων κάθε ειδικότητας τα οποία θα διεξάγονται διά ζώσης, θα πραγματοποιούνται με την
ελάχιστη δυνατή επαφή των καταρτιζόμενων με κοινόχρηστο εξοπλισμό, υλικά, πάγκους εργασίας και
επιφάνειες των εργαστηριακών χώρων.
8. Τα θεωρητικά μαθήματα θα συνεχίσουν να διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο με μεθόδους εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
9. Οι τελικές εξετάσεις και τυχόν επανεξετάσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών
που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές και θα ολοκληρωθούν μέχρι 30 Ιουνίου
2021.
10. Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος του εξαμήνου 2021Α διαμορφώνεται από τους βαθμούς της
γραπτής εργασίας της προόδου και της εργασίας της τελικής εξέτασης, σύμφωνα με τα αντίστοιχα
ποσοστά βαρύτητας που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας.
11. Για την επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης (Ε΄ Εξάμηνο) και όπου απαιτείται εκδίδεται νέα
απόφαση έναρξης από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ..
12.Στα διαλείμματα, τα οποία δύνανται να είναι και σε διαφορετικό χρόνο ανά τμήμα καθώς και κατά τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ.
13.Στους εργαστηριακούς χώρους θα υπάρχουν αντισηπτικά και πρέπει να γίνεται φυσικός αερισμός
των χώρων.

Εδώ μπορείτε να δείτε τη σχετική εγκύκλιο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-14-5-2021-ΕΕΚ

Δεδομένων των παραπάνω και επιπλέον ότι δεν έχουν διατεθεί ακόμη και άρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί  τα υποχρεωτικά self tests σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου,  για όλα τα μαθήματα του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Λαμίας συνεχίζεται η υποχρεωτική διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλία.