Αρχίζει στις 16/07/2020 και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 24/07/2020, ώρα 23:59, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://www.gov.gr για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., σχολικού έτους 2020 – 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΣ 2020-2021 ΩΛΘΡ4691Ω2-ΓΟ1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΣΥΝ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ