Το πρόγραμμα μαθημάτων, λόγω των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών και προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των οδηγιών και ο απαραίτητος συντονισμός,  με εστίαση στο διακύβευμα της ασφάλειας, της εξασφάλισης των κανόνων υγιεινής και ταυτόχρονα  να εξασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση του εξαμήνου  σύμφωνα με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΥΑ Κ1/54905 (ΦΕΚ1838Β/13-5-2020)) καθώς και τις Οδηγίες για την επανέναρξη λειτουργίας τους,  διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:                                                                                                                                      Από 18 Μαίου έως 30 Ιουνίου 2020 , στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ πέραν της δια ζώσης κατάρτισης προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτές ή όπως τυχόν τροποποιηθούν από τον Διευθυντή του ΙΕΚ για την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.                                            Επιπλέον της ασύγχρονης εκπαίδευσης, όπου κριθεί σκόπιμο, μπορεί να πραγματοποιηθεί συμπληρωματικά και σύγχρονη εκπαίδευση.

Για οποιαδήποτε αλλαγή που τυχόν καταστεί αναγκαία λόγω νεότερης ρύθμισης, θα ενημερωθείτε αμέσως και θα γίνουν οι ανάλογες προσαρμογές. 

Ο Διευθυντής

Δημήτρης Τσιγαρίδας