ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

 Οι εξεταζόμενοι οι οποίοι πέτυχαν και στα δύο (2) Μέρη (Θεωρητικό και το Πρακτικό) των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., δικαιούνται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 ή Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3.

Το Δίπλωμα και το Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας τυπώνεται σε ειδικό χαρτί, όπως εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας.

Η χορήγηση των Διπλωμάτων και των Πτυχίων των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται ως εξής:

  • Διπλώματα – Πιστοποιητικά του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.): 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 

Έως την εξεταστική περίοδο 2009, η χορήγηση πραγματοποιείται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης ή από το Δ.Ι.Ε.Κ. Λαμίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:

Έως και την εξεταστική περίοδο 2003, η χορήγηση πραγματοποιείται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης.

Για τις εξεταστικές περιόδους 2004 έως 2009, η χορήγηση πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:

Έως και την εξεταστική περίοδο 2006, η χορήγηση πραγματοποιείται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης ή από το Ι.Ε.Κ. Νεάπολης.

Για τις εξεταστικές περιόδους 2007 έως 2009, η χορήγηση πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ:

Έως την εξεταστική περίοδο 2009, η χορήγηση πραγματοποιείται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης ή από το Ι.Ε.Κ. Κομοτηνής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:

Έως την εξεταστική περίοδο 2009, η χορήγηση πραγματοποιείται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης ή από το Ι.Ε.Κ. Κοζάνης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ:

Έως την εξεταστική περίοδο 2009, η χορήγηση πραγματοποιείται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης ή από το Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ:

Έως την εξεταστική περίοδο 2009, η χορήγηση πραγματοποιείται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης ή από το Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας.

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:

Έως την εξεταστική περίοδο 2009, η χορήγηση πραγματοποιείται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης ή από το Ι.Ε.Κ. Λάρισας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:

Έως την εξεταστική περίοδο 2009, η χορήγηση πραγματοποιείται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης ή από το Ι.Ε.Κ. Τρίπολης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

Έως την εξεταστική περίοδο 2009, η χορήγηση πραγματοποιείται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης ή από το Ι.Ε.Κ. Πάτρας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ:

Έως την εξεταστική περίοδο 2009, η χορήγηση πραγματοποιείται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης ή από το Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:

Έως την εξεταστική περίοδο 2009, η χορήγηση πραγματοποιείται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης ή από το Ι.Ε.Κ. Ρόδου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:

Έως την εξεταστική περίοδο 2009, η χορήγηση πραγματοποιείται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης ή από το Ι.Ε.Κ. Μυτιλήνης.

  • Διπλώματα – Πιστοποιητικά  του  Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.): 

Για την εξεταστική περίοδο 2010 και για όλες τις Περιφέρειες, η χορήγηση πραγματοποιείται από το Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  • Διπλώματα και Πτυχία Επαγγελματικής Κατάρτισης / του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.): 

Για τις εξεταστικές περιόδους 2011 έως 2015 για όλες τις Περιφέρειες, η χορήγηση πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η Διαδικασία Χορήγησης Διπλωμάτων και Πτυχίων είναι η εξής:

 Αυτοπροσώπως: 

Παραλαβή από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού με την αστυνομική ταυτότητα.

Μέσω εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου: 

Παραλαβή από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού με την εξουσιοδότηση και την αστυνομική ταυτότητα του ατόμου που θα παραλάβει.

Μέσω εξουσιοδότησης υπαλλήλου εταιρίας ταχυμεταφοράς : 

Παραλαβή από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού με την εξουσιοδότηση και την αστυνομική ταυτότητα του υπαλλήλου της εταιρίας ταχυμεταφοράς που θα παραλάβει. (Η χρέωση επιβαρύνει τον αιτούντα).

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Βεβαίωση ή το Δίπλωμα στο εξωτερικό;

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που χορηγούνται στους δικαιούχους, βάσει της θεσμοθετημένης διαδικασίας,  πρέπει να φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (επισημείωση της Χάγης apostille) όταν χρησιμοποιούνται στις χώρες που εμπίπτουν στη σχετική σύμβαση της Χάγης.

Η Σφραγίδα της Χάγης είναι εκτός αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για να θεωρήσετε πρώτα το γνήσιο της υπογραφής των εγγράφων, προκειμένου να καταστεί δυνατή από τα οικεία όργανα η επισημείωση σε αυτά της σύμβασης της Χάγης, όταν και όπου απαιτείται.

Για χώρες οι οποίες είναι εκτός Σύμβασης της Χάγης, θα χρειαστεί να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα επικύρωσης και βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής.