ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ_6 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ_4    ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ_2     

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Οι κάτοχοι διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» έχουν πιστοποιήσει τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με τις οποίες είναι πλήρως καταρτισμένοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, τα οποία περιλαμβάνουν την προετοιμασία και τη γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, την υποδοχή, την προετοιμασία ασθενών και την υποβοήθηση του φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων.

Επαγγελματική αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» από τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ , μπορείς να εργαστείς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε όλους τους χώρους όπου παρέχονται φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες,  όπως:

 • Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια
 • Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
 • Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (ατόμων με κινητικές αναπηρίες)
 • Κ.Α.Π.Η.
 • Χώροι θεραπευτικών λουτροπηγών
 • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
 • Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως
 • Αθλητικά Σωματεία

το Δίπλωμα που θα αποκτήσεις με την επιτυχή αποφοίτησή από το ΙΕΚ ΟΑΕΔ:

 • είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, (Ν. 4186/2013, άρθρο 25, παρ.1ε), που αντιστοιχεί σε Επίπεδο Σπουδών 5 με βάση την αντιστοίχιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
 • είναι Κρατικό και χορηγείται έπειτα από συμμετοχή σου στις εξετάσεις πιστοποίησης, στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας.
 • είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που διενεργούνται για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ